Hírek szűrése

-tól
-ig

Szabályozott információk Archívum

2015-07-29 A Magyar Nemzeti Bank mentesítette a TVK Zrt-t a nyilvános adatszolgáltatási kötelezettség alól

A TVK ezúton értesíti a tőkepiaci szereplőket, hogy a Társaság 2015. április 14. napján megtartott közgyűlésén működési formájának megváltoztatásáról és egyben cégnevének módosításáról döntött. A 13/2015. (04.14.) sz. közgyűlési határozat értelmében a TVK működési formája zárkörűen működő részvénytársaság, cégneve pedig Tiszai Vegyi Kombinát Zártkörűen Működő Részvénytársaság (rövidítve: TVK Zrt., angolul: Tisza Chemical Group Private Company Limited by Shares, rövidítve: TVK Co. Ltd). A működési forma és a cégnév módosítását a Miskolci Törvényszék Cégbírósága Cg.05-10-000065/416 számú határozatával bejegyezte.

A fentiekre tekintettel a Magyar Nemzeti Bank, mint felügyeleti szerv a TVK alaptőkéjét megtestesítő, (ISIN kód: HU0000073119) részvénysorozat tekintetében a TVK-t a nyilvánosság felé történő adatszolgáltatási kötelezettség alól 2015. július 20-i határozatában mentesítette.

2015-06-17 TVK kérelem a Magyar Nemzeti Bank felé a nyilvános adatszolgáltatási kötelezettség alóli mentesítésről

A TVK ezúton értesíti a tőkepiaci szereplőket, hogy a Társaság 2015. április 14. napján megtartott közgyűlésén működési formájának megváltoztatásáról és egyben cégnevének módosításáról döntött. A 13/2015. (04.14.) sz. közgyűlési határozat értelmében a TVK működési formája zárkörűen működő részvénytársaság, cégneve pedig Tiszai Vegyi Kombinát Zártkörűen Működő Részvénytársaság (rövidítve: TVK Zrt., angolul: Tisza Chemical Group Private Company Limited by Shares, rövidítve: TVK Co. Ltd). A működési forma és a cégnév módosítását a Miskolci Törvényszék Cégbírósága Cg.05-10-000065/416 számú határozatával bejegyezte.

A fentiekre tekintettel a TVK 2015. június ... napján kérelmet nyújtott be a Magyar Nemzeti Bankhoz, mint felügyeleti szervhez arra vonatkozóan, hogy a TVK alaptőkéjét megtestesítő, egyazon részvénysorozatba tartozó (ISIN kód: HU0000073119) és mindösszesen 24.290.843 db, azaz huszonnégymillió-kettőszázkilencvenezer-nyolcszáznegyvenhárom darab, egyenként 1.010,-Ft, azaz egyezertíz forint névértékű, névre szóló dematerializált törzsrészvényből álló részvénysorozat tekintetében a TVK-t a nyilvánosságnak történő adatszolgáltatási kötelezettség alól a Magyar Nemzeti Bank mentesítse.

2015-06-17 A cégbíróság bejegyezte a TVK zártkörűvé alakulását

A TVK ezúton tájékoztatja a tőkepiaci szereplőket, hogy a Tiszai Vegyi Kombinát Nyilvánosan Működő Részvénytársaság zártkörűvé alakulását a Miskolci Törvényszék Cégbírósága 2015. május 19. hatállyal bejegyezte. A társaság új hivatalos neve: Tiszai Vegyi Kombinát Zártkörűen Működő Részvénytársaság (rövid nevén: TVK Zrt.).

2015-05-11 Változás a Társaság felsővezetésében

A Tiszai Vegyi Kombinát Nyilvánosan Működő Részvénytársaság ezúton tájékoztatja a tőkepiaci szereplőket, hogy 2015. május 1-jétől a TVK Nyrt. új pénzügyi vezetője Kovács István lett. Dr. Székely Ákos, a TVK korábbi pénzügyi vezetője a MOL Magyarország pénzügyi igazgatói pozícióban folytatja pályafutását.

2015-05-08 TVK-csoport 2015. I. negyedéves időközi vezetőségi beszámoló

2015-04-30 Szavazati jogok száma a TVK Nyrt-nél

TVK Nyrt. ezúton közzéteszi a Társaság részvényeihez kapcsolódó szavazati jogok számát és az alaptőke nagyságát.

Letölthető anyagok

2015-04-14 A TVK-csoport Éves Jelentése a 2014. üzleti évről

2015-04-14 A TVK Nyrt. 2015. Évi Rendes Közgyűlés határozatai

A Tiszai Vegyi Kombinát Nyilvánosan Működő Részvénytársaság ezúton tájékoztatja tisztelt részvényeseit és a tőkepiac szereplőit a Társaság 2015. április 14-én megtartott évi rendes közgyűlésén hozott határozatairól. A határozatképes közgyűlésen az alaptőkét alkotó, szavazásra jogosító részvények által megtestesített szavazatok 100%-a jelent meg, melyet a társaság egyedüli tulajdonosa a MOL Nyrt. birtokol.

1. A közgyűlés 100%-os többséggel Igazgatóság jelentése alapján, a Felügyelő Bizottság és a Könyvvizsgáló véleményének birtokában elfogadta:

a. a Tiszai Vegyi Kombinát Nyilvánosan Működő Részvénytársaság és leányvállalatai nemzetközi pénzügyi beszámolási standardok (IFRS) szerint készített konszolidált pénzügyi kimutatását a független könyvvizsgálói jelentéssel együtt a 2014. december 31-el végződő évre valamint a kapcsolódó üzleti jelentést 216.224  millió Ft mérlegfőösszeggel és 28.185 millió Ft részvényesekre jutó eredménnyel;

b. Tiszai Vegyi Kombinát Nyilvánosan Működő Részvénytársaság magyar számviteli törvény előírásai szerint készített éves beszámolóját a független könyvvizsgálói jelentéssel együtt a 2014. december 31-el végződő évre valamint a kapcsolódó üzleti jelentést 205.774 millió Ft mérlegfőösszeggel és 30.074 millió Ft adózott eredménnyel.

c. a Társaság 2015-ben a 2014. üzleti évre vonatkozóan nem fizet osztalékot, a teljes eredmény az eredménytartalékba kerül átsorolásra

2. A közgyűlés 100 % többséggel elfogadta a Tiszai Vegyi Kombinát Nyilvánosan Működő Részvénytársaság 2014. üzleti évre vonatkozó felelős társaságirányítási jelentését, amelyet a Budapesti Értéktőzsde Zártkörűen Működő Részvénytársaság által közzétett Felelős Társaságirányítási Ajánlások alapján készített.

3. A közgyűlés 100 % többséggel megválasztotta a Társaság könyvvizsgálójának az Ernst & Young Könyvvizsgáló Kft-t (székhely: 1132 Budapest, Váci út 20., cégjegyzék szám: 01-09-267553) a 2014. üzleti évre, a 2015. évi rendes közgyűlésig, azaz legkésőbb 2015. április 30-ig. Az Ernst & Young Könyvvizsgáló Kft. könyvvizsgálatért személyében is felelős kijelölt munkavállalója Havas István (anyja neve: Faragó Anna, címe: 1021 Budapest, Széher utca 10., könyvszakértői bejegyzési száma: MKVK-003395).

4. A közgyűlés 100 % többséggel a közgyűlés a könyvvizsgáló díjazását a megbízás teljes időtartamára 32.000.000,- Ft + ÁFA összegben állapította meg, valamint a közgyűlés felhatalmazta az ügyvezetést, hogy a könyvvizsgálati tevékenység ellátására megválasztott Ernst & Young Könyvvizsgáló Kft-vel a megbízási szerződést kösse meg az előzőekben ismertetett tartalommal.

5. A közgyűlés 100 % többséggel elfogadta a Társaság Igazgatóságának 2014. évben végzett munkáját és megadta részére a Társaság Alapszabályának 13.2. bekezdése szerinti felmentvényt.

6. A közgyűlés 100 % többséggel elfogadta az Igazgatóság tájékoztatását a 2014. évben eszközölt saját részvény-vásárlásokra vonatkozóan.

7. A közgyűlés 100 % többséggel elfogadta, hogy a társaság új működési formában, zártkörűen működő részvénytársaságként működik tovább.

8. A közgyűlés 100 % többséggel elfogadta a közgyűlés elé terjesztett alapszabályi módosításokat.

9. A közgyűlés 100 % többséggel a 2015. évi rendes közgyűlés berekesztésével egyidejűleg visszahívta igazgatósági tisztségéből Mosonyi György, Horváth Ferenc, Pethő Zsolt, Dr. Medgyessy Péter, Gansperger Gyula, Kamarás Miklós, Dr. Nagy Zoltán és Madarász László urakat.

10. A közgyűlés 100 % többséggel a 2015. évi rendes közgyűlés berekesztésének időpontjától számított 5 éves időtartamra a Társaság vezető tisztségviselőjeként igazgatósági jogokat gyakorló vezérigazgatójának választotta meg Huff Zsoltot. A vezérigazgató díjazása változatlan.

11. A közgyűlés 100 % többséggel megválasztotta Réti Lászlót a Társaság munkavállalóját a társaság Üzemi Tanácsának jelölése, és a Polgári törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény 3:125. §-a alapján 2015. április 15. napjától kezdődő 5 évig – de legfeljebb a 2020. évi üzleti év lezárásáig – terjedő időtartamra a Társaság Felügyelő Bizottságának tagjává.

12. A közgyűlés 100 % többséggel a 2015. évi rendes közgyűlés berekesztésének időpontjával visszahívja Gyurovszki László, dr. Bakacsi Gyula és dr. Bíró György urakat mind felügyelő bizottsági, mind audit bizottsági tisztségükből.

13. A közgyűlés 100 % többséggel megválasztotta Mosonyi Györgyöt, Dr. Medgyessy Pétert, Kamarás Miklóst és Madarász Lászlót a társaság Felügyelő Bizottságának tagjává 2015. április 15. napjától kezdődő 5 évig, – de legfeljebb a 2020. évi üzleti év lezárásáig – és döntött díjazásukról is.

Tiszai Vegyi Kombinát Nyilvánosan Működő Részvénytársaság

2015-04-14 Döntés a TVK GDR-ok Londoni Értéktőzsdéről való kivezetéséről

A Tiszai Vegyi Kombinát Nyilvánosan Működő Részvénytársaság (TVK Nyrt.) ezúton bejelenti, hogy a Társaság a TVK GDR-ok kivezetését kezdeményezi a Londoni Értéktőzsdéről.

2015-04-14 Változás a Társaság felsővezetésében

A Tiszai Vegyi Kombinát Nyilvánosan Működő Részvénytársaság (TVK Nyrt.) ezúton bejelenti, hogy 2015. április 14-én, az Éves Rendes Közgyűlés berekesztésének időpontjától Thernesz Artur vezérigazgatói munkaviszonya megszűnik.
Thernesz Arturnak – aki a MOL-csoporton belül folytatja pályafutását – ezúton köszönjük meg munkáját és a Társaság sikereihez nyújtott elkötelezett hozzájárulását.

×
{{-- content goes here from dom --}}
A Weboldalon használt sütik beállítása

Ezzel a beállítással engedélyezed:

 • Munkamenet sütik
 • Használatot elősegítő sütik

Ezzel a beállítással NEM engedélyezed:

 • Érdeklődési körödnek megfelelő hirdetések (remarketing) megjelenítése a weboldalon kívül (pl. közösségi média)
 • A MOL Nyrt. weboldalain mért oldal-használat elemzések, aktivitások felhasználása annak érdekében, hogy személyre szóló ajánlatokkal kereshessünk meg a megadott elérhetőségeiden (amennyiben megadtál ilyen elérhetőséget pl. regisztráció során)

Ezzel a beállítással engedélyezed:

 • Munkamenet sütik
 • Használatot elősegítő sütik
 • Statisztikai célú webanalitikai mérések
 • Érdeklődési körödnek megfelelő hirdetések (remarketing) megjelenítése a weboldalon kívül (pl. közösségi média)

Ezzel a beállítással NEM engedélyezed:

 • A MOL Nyrt. weboldalain mért oldal-használat elemzések, aktivitások felhasználása annak érdekében, hogy személyre szóló ajánlatokkal kereshessünk meg a megadott elérhetőségeiden (amennyiben megadtál ilyen elérhetőséget pl. regisztráció során)

Ezzel a beállítással engedélyezed:

 • Munkamenet sütik
 • Használatot elősegítő sütik
 • Statisztikai célú webanalitikai mérések
 • Érdeklődési körödnek megfelelő hirdetések (remarketing) megjelenítése a weboldalon kívül (pl. közösségi média)
 • A MOL Nyrt. weboldalain mért oldal-használat elemzések, aktivitások felhasználása annak érdekében, hogy személyre szóló ajánlatokkal kereshessünk meg a megadott elérhetőségeiden (amennyiben megadtál ilyen elérhetőséget pl. regisztráció során)

Süti tájékoztató

Your browser is out of date!

Update your browser to view this website correctly. Update my browser now

×