Hírek szűrése

-tól
-ig

Szabályozott információk Archívum

2014-09-30 TÁJÉKOZTATÁS BEFEKTETŐI KAPCSOLATTARTÓ SZEMÉLYÉBEN TÖRTÉNT VÁLTOZÁSRÓL

TÁJÉKOZTATÁS BEFEKTETŐI KAPCSOLATTARTÓ SZEMÉLYÉBEN TÖRTÉNT VÁLTOZÁSRÓL

Letölthető anyagok

2014-09-01 Szavazati jogok száma a TVK Nyrt-nél

Szavazati jogok száma a TVK Nyrt-nél

TVK Nyrt. ezúton közzéteszi a Társaság részvényeihez kapcsolódó szavazati jogok számát és az alaptőke nagyságát.
Letölthető anyagok

2014-08-04 Rendkívüli tájékoztatás a Társaság felsővezetésében történő változásról

Rendkívüli tájékoztatás a Társaság felsővezetésében történő változásról

A Tiszai Vegyi Kombinát Nyilvánosan Működő Részvénytársaság (TVK Nyrt.) Igazgatósága ezúton tájékoztatja tisztelt részvényeseit, valamint a tőkepiac más szereplőit, hogy 2014. szeptember 1-jétől a TVK Nyrt. vezérigazgatói pozícióját Thernesz Artur tölti be. Thernesz Artur nem rendelkezik TVK részvénnyel.

Thernesz Artur nemzetközileg elismert downstream üzleti vezető. Iparági pályafutását az ESSO magyarországi vállalatánál kezdte, későbbiekben annak anyacégénél látott el vezetői feladatokat Európában, majd az ExxonMobil Hungary ügyvezető igazgatójává nevezték ki. 2005-ben felkérték a MOL-csoport nemzetközi downstream fejlesztési tevékenységének kialakítására és vezetésére. Kezdeményezője volt azoknak a növekedési és hatékonyság javító programoknak, amelyek megteremtették a Csoport mai versenyképességének alapját. Aktívan részt vett a „Growww” és „Freshhh” tehetségfejlesztő programokban, valamint kezdeményezte a fiatal mérnökök Downstream Akadémiájának felállítását. Négy nyelven beszél, okleveles vegyészmérnökként végzett, majd pénzügyi MBA diplomát szerzett, a Veszprémi Egyetem Címzetes Docense. Thernesz Arturt 2012 januárjában nevezték ki az INA Finomítás és Marketing ügyvezető igazgatói pozíciójába. Multikulturális vezetői szakértelmére építve olyan vezetői csapatot állított fel, amely a kereskedelem és a termelés működésének javításával jelentősen emelte a vállalat üzleti eredményét. Horvátországi megbízatása 2014. szeptember 1-jével ér véget.

Pethő Zsolt, a TVK vezérigazgatója 2014. szeptember 1-jétől a MOL Magyarország Downstream ügyvezető igazgatói pozíciójának feladataira fókuszál.

Mindkettőjüknek sok sikert kívánunk feladataik megvalósításához.
Letölthető anyagok

2014-08-01 A TVK-csoport 2014. első féléves jelentése

A TVK-csoport 2014. első féléves jelentése

A TVK Nyrt. a mai napon nyilvánosságra hozta a 2014. első féléves eredményeit. 
Letölthető anyagok

2014-07-31 Szavazati jogok száma a TVK Nyrt-nél

Szavazati jogok száma a TVK Nyrt-nél

TVK Nyrt. ezúton közzéteszi a Társaság részvényeihez kapcsolódó szavazati jogok számát és az alaptőke nagyságát.
Letölthető anyagok

2014-07-01 Szavazati jogok száma a TVK Nyrt-nél

Szavazati jogok száma a TVK Nyrt-nél

TVK Nyrt. ezúton közzéteszi a Társaság részvényeihez kapcsolódó szavazati jogok számát és az alaptőke nagyságát.

Letölthető anyagok

2014-06-02 Szavazati jogok száma a TVK Nyrt-nél

Szavazati jogok száma a TVK Nyrt-nél

TVK Nyrt. ezúton közzéteszi a Társaság részvényeihez kapcsolódó szavazati jogok számát és az alaptőke nagyságát.
Letölthető anyagok

2014-06-02 TVK hatályos Alapszabálya (2014.04.15.)

TVK hatályos Alapszabálya (2014.04.15.)

A TVK Nyrt. Alapszabálya a 2014. évi éves rendes közgyűlésén elfogadott módosításokkal egységes szerkezetben.
Letölthető anyagok

2014-05-30 A TVK Igazgatóságának hirdetménye a 2013. üzleti év után megállapított osztalék fizetésének rendjéről

A TVK Igazgatóságának hirdetménye a 2013. üzleti év után megállapított osztalék fizetésének rendjéről

Tisztelt Részvényeseink!

A Tiszai Vegyi Kombinát Nyilvánosan Működő Részvénytársaság (TVK Nyrt.) 2014. április 15-én megtartott éves rendes Közgyűlése a 2013-as üzleti év tekintetében 6.201.000.000 forint osztalék kifizetéséről határozott.
Az egy részvényre jutó bruttó osztalék 255 Ft.
Az osztalékfizetés kezdő napja: 2014. július 01.

A TVK Nyrt. az osztalékfizetést megelőzően tulajdonosi megfeleltetést rendel el, melynek fordulónapja 2014. június 18. Ennek megfelelően a 2013. évi osztalékra jogosító TVK részvényeket utoljára 2014. június 13-án lehet vásárolni a Budapesti Értéktőzsdén T+3 napos elszámolás esetén (ex-kupon nap: 2014. június 16.). Osztalékra azok a természetes és jogi személyek jogosultak, akik a tulajdonosi megfeleltetés fordulónapján a TVK részvények tulajdonosai, és kérték részvénykönyvi bejegyzésüket.

Az osztalékhoz való jog az osztalékfizetés kezdő napjától számított 5 év elteltével évül el. Az osztalék 2014. július 01. után történő felvétele esetén a Társaságot kamatfizetési kötelezettség nem terheli.

A TVK Nyrt. Alapszabályának 33. pontja szerint a Társaság a saját részvényre nem fizet osztalékot, az osztalékra jogosult részvényeseket megillető részesedés meghatározásakor a saját részvényre eső osztalékot nem veszi figyelembe.

Az osztalék kifizetésének módja:

1. Részvényeiket belföldi számlavezetőnél értékpapírszámlán tartó részvényeseink számára az osztalék 2014. július 1-jével kezdődően kerül átutalásra a részvényesek számlavezetőjénél vezetett értékpapírszámlákhoz tartozó ügyfélszámlákra vagy a részvényes saját bankszámlájára abban az esetben, ha a számlavezető a részvényesre vonatkozó, a részvényes azonosítására alkalmas adatokat az előírt formátumban és hiánytalanul megküldte a KELER Zrt.-nek.

Amennyiben a számlavezető a tulajdonosi megfeleltetéskor hiányosan tudja azonosítani az adott részvények tulajdonosát ezt később is kiegészítheti. Ha a pótlás után a hiányzó adatok rendelkezésre állnak, a Társaság megállapítja a kifizethető osztalékot és azt a számlavezetőnél vezetett ügyfélszámlára, vagy a részvényes saját bankszámlájára átutalja. Felhívjuk tisztelt részvényeseink figyelmét, hogy ilyen esetekben a TVK Nyrt. havonta egyszer teljesít pótlólagos átutalást, és az ebből fakadó esetleges késedelemért a Társaság nem vállal felelősséget. Kérjük részvényeseinket, hogy hívják fel számlavezetőjük figyelmét adataiknak a tulajdonosi megfeleltetés során történő pontos és hiánytalan leadására, illetve kétség esetén ellenőrizzék, hogy számlavezetőjüknél minden szükséges adat megvan a KELER Zrt. felé történő adatszolgáltatás teljesítéséhez. A Társaság és a Társaság megbízásából eljáró más jogi személyek nem vállalnak felelősséget azon késedelemért, amely a részvényes vagy számlavezetője késedelme, hiányos vagy nem megfelelő tartalmú adatszolgáltatása miatt merül fel.

2. DR tulajdonosok esetében az osztalékot a TVK Nyrt., a TVK DR-ok belföldi alletéteményeseként működő UniCredit Bank Hungary Zrt-n keresztül utalja a DR-okat kibocsátó The Bank of New York Mellon-on keresztül a tulajdonosoknak. Amennyiben ezzel kapcsolatban bármilyen kérdés felmerül, úgy a DR tulajdonosok a The Bank of New York Mellon-nal (101 Barclay Street, 22 West New York, NY 10286, Tel: 1 212 815 3503 Fax. 1 212 571 3050), vagy az UniCredit Bank Hungary Zrt. Értékpapír Letétkezelési Főosztályával (1054 Budapest, Szabadság tér 5-6, tel.: +361-301-1942) léphetnek kapcsolatba.

Különösen felhívjuk Tisztelt Részvényeseink figyelmét az alábbiakra:

Belföldi illetőségű magánszemély részvényes részére, az osztalék kifizetésére csakis abban az esetben kerülhet sor, ha a részvényes neve, adóazonosító jele, anyja neve, születési helye, születési ideje, születési neve, neme, állampolgársága valamint lakcíme a számlavezető által megadásra kerül. Ezen adatok bármelyikének hiánya esetén a magánszemély részvényes részére a törvényi előírások alapján nem fizethető ki osztalék. Ezen adatok megadását követően az SZJA tv. 66. és 8. §-ai alapján az osztalék 16%-os adó levonása után kerül kifizetésre.

Belföldi illetőségű jogi személy részvényes részére az osztalék kifizetésére csak abban az esetben kerülhet sor, amennyiben az osztalékban részesülő neve, címe, és adószáma a számlavezető által megadásra kerül. Ebben az esetben az osztalék kifizetésére adó levonása nélkül kerül sor.

Külföldi illetőségű magánszemély részvényeseink részére az osztalék kizárólag azok neve, lakcíme, anyja neve, születési helye, születési ideje, születési neve, neme, állampolgársága, a magyar adóhatóság által kiadott adóazonosító jele vagy útlevélszáma számlavezetőjük által történő megadása mellett fizethető ki. Ezen adatok megadását követően az SZJA tv. 66. és 8. §-ai alapján az osztalék 16%-os adó levonása után kerül kifizetésre. Amennyiben a részvényes a kettős adóztatás elkerülését szabályozó egyezmények alapján a kedvezményes adólevonási kulcs alkalmazásával kívánja az osztalékot megkapni, az adózás rendjéről szóló, többször módosított 2003. évi XCII. törvény (továbbiakban Art.) 4. sz. mellékletében részletezett dokumentumokat legkésőbb 2014. június 18-ig be kell küldenie a TVK Nyrt. Treasury részére (3581 Tiszaújváros, Pf. 20). Felhívjuk a Tisztelt Részvényesek és az értékpapírszámla-vezetők figyelmét, hogy a külföldi illetőség igazoláshoz elegendő a külföldi adóhatóság által kiállított okirat angol nyelvű példányának magyar szakfordításáról készült másolat is. A 2014. adóévben az ilyen formában kiállított illetőségigazolásokat áll módunkban elfogadni. Amennyiben a kettős adóztatás elkerüléséről szóló egyezmény alapján haszonhúzói nyilatkozat megléte is szükséges, úgy azt szintén magyar szakfordítással ellátott okirattal kell igazolni. A haszonhúzói nyilatkozat természetesen magyar nyelven is megtehető. Amennyiben a részvényes élni kíván a kedvezményes adózással, de a megadott határidőig nem tudja benyújtani a szükséges dokumentumokat, 2014. június 18-ig írásban kérelmezheti osztalékának visszatartását a dokumentumok megérkezéséig.

Amennyiben a külföldi illetékességű tulajdonos rendelkezik az Art. 4.sz. mellékletben részletezett dokumentumokkal, valamint van a két ország között kettős adóztatás elkerüléséről szóló egyezmény, és az kedvezményes adókulcsot ír elő, ám a tulajdonos a dokumentumokat (illetve az osztalékának visszatartására vonatkozó kérelmet) nem nyújtja be 2014. június 18-ig a TVK Nyrt.-hez és ezért az osztalék 16% személyi jövedelemadó levonásával került elutalásra számára, úgy az ügyfél a 16%-os és a kedvezményes adókulcs közötti különbözetre adó-visszatérítési igényt terjeszthet elő a NAV Kiemelt Adózók Igazgatóságán. Az adókülönbözetet az adóhatóság a külföldi illetőségű magánszemély által megjelölt fizetési számlára utalja át (Art. 4. számú melléklet 5. pontja).

Külföldi illetőségű jogi személy részvényeseink részére az osztalék kifizetésére kizárólag abban az esetben kerülhet sor, amennyiben a részvényesről – adatai alapján – egyértelműen megállapítható, hogy külföldi illetőségű jogi személy. Ebben az esetben az osztalék kifizetésére adó levonása nélkül kerül sor.

Osztalékjövedelem részvényesi meghatalmazottnak (nominee) történő kifizetése esetén a kifizetendő osztalékból levonásra kerülő adó mértéke alapesetben 16%.

Amennyiben a részvényesi meghatalmazottról (nominee) az értékpapírszámla-vezetője a tulajdonosi megfeleltetésben megjelöli, hogy a részvényesi meghatalmazott (nominee) által képviselt összes részvényből mennyi részvény van jogi személy részvényesek (nem magánszemélyek) és mennyi részvény van magánszemély részvényesek tulajdonában, úgy az osztalék a jelzett részvényesi kategóriáknak megfelelő adó alkalmazásával kerül kifizetésre. Jogi személy részvényesek tulajdonában lévő részvények után fizetendő osztalékból adó nem kerül levonásra. Magánszemély részvényesek tulajdonában lévő részvények után fizetendő osztalékból 16% személyi jövedelemadó kerül levonásra.

Amennyiben a részvényesi meghatalmazott (nominee) által képviselt részvény külföldi magánszemély részvényes tulajdonában van, aki a kedvezményes adólevonási kulcs alkalmazásával kívánja az osztalékot megkapni, úgy a tulajdonosi megfeleltetésben külön bontásban kell lejelenteni és a fenti, „Külföldi illetőségű magánszemély részvényesek” kezdetű bekezdésben írottak szerint kell eljárni.

Tartós Befektetési Számlán tartott részvények esetén

Belföldi és külföldi illetőségű magánszemélyek által Tartós Befektetési Számlán tartott részvények esetén az osztalék kifizetése adó levonása nélkül történik (Szja törvény 67/B.§(6) bekezdés c) pont, Art. 4. számú melléklet). Az értékpapír-számlavezető köteles az osztalékigény bejelentésével egyidejűleg a TVK Nyrt.-nek megadni azt az információt, hogy a részvények Tartós Befektetési Számlán vannak nyilvántartva. Amennyiben az értékpapír-számlavezető ezt elmulasztja, akkor az osztalék 16% személyi jövedelemadó levonásával kerül kifizetésre.

Azon részvényesek, akik a 2013-et megelőző évek osztalékát még nem kapták meg, 2008, és 2010 üzleti évek után járó osztalékot a TVK Nyrt. felé küldött pótlólagos adatszolgáltatás mellett igényelhetik. A 2008. üzleti év után járó osztalékot a számlavezetők legkésőbb 2014. szeptember 4. napjáig igényelhetik. A visszamenőlegesen felvett osztalék után az eredetileg az osztalékfizetésre megállapított kezdőnapot követő időszakra a Társaságot kamatfizetési kötelezettség szintén nem terheli.

Amennyiben az osztalékkal kapcsolatosan további kérdésük merül fel, szívesen állunk rendelkezésükre a +36-49-522-377 telefonszámon vagy a reszvenyiroda@tvk.hu e-mail címen.


Tiszaújváros, 2014. május 30.

Tiszai Vegyi Kombinát
Nyilvánosan Működő Részvénytársaság
Igazgatósága

 

Letölthető anyagok

2014-05-08 A TVK-csoport 2014. első negyedéves időközi vezetőségi beszámolója

A TVK-csoport 2014. első negyedéves időközi vezetőségi beszámolója

A TVK Nyrt. a mai napon nyilvánosságra hozta a 2014. első negyedéves eredményeit.
Letölthető anyagok
×
{{-- content goes here from dom --}}
A Weboldalon használt sütik beállítása

Ezzel a beállítással engedélyezed:

 • Munkamenet sütik
 • Használatot elősegítő sütik

Ezzel a beállítással NEM engedélyezed:

 • Érdeklődési körödnek megfelelő hirdetések (remarketing) megjelenítése a weboldalon kívül (pl. közösségi média)
 • A MOL Nyrt. weboldalain mért oldal-használat elemzések, aktivitások felhasználása annak érdekében, hogy személyre szóló ajánlatokkal kereshessünk meg a megadott elérhetőségeiden (amennyiben megadtál ilyen elérhetőséget pl. regisztráció során)

Ezzel a beállítással engedélyezed:

 • Munkamenet sütik
 • Használatot elősegítő sütik
 • Statisztikai célú webanalitikai mérések
 • Érdeklődési körödnek megfelelő hirdetések (remarketing) megjelenítése a weboldalon kívül (pl. közösségi média)

Ezzel a beállítással NEM engedélyezed:

 • A MOL Nyrt. weboldalain mért oldal-használat elemzések, aktivitások felhasználása annak érdekében, hogy személyre szóló ajánlatokkal kereshessünk meg a megadott elérhetőségeiden (amennyiben megadtál ilyen elérhetőséget pl. regisztráció során)

Ezzel a beállítással engedélyezed:

 • Munkamenet sütik
 • Használatot elősegítő sütik
 • Statisztikai célú webanalitikai mérések
 • Érdeklődési körödnek megfelelő hirdetések (remarketing) megjelenítése a weboldalon kívül (pl. közösségi média)
 • A MOL Nyrt. weboldalain mért oldal-használat elemzések, aktivitások felhasználása annak érdekében, hogy személyre szóló ajánlatokkal kereshessünk meg a megadott elérhetőségeiden (amennyiben megadtál ilyen elérhetőséget pl. regisztráció során)

Süti tájékoztató

Your browser is out of date!

Update your browser to view this website correctly. Update my browser now

×