Támogatási alapelveink

A továbbiakban részletesen megismerkedhet támogatási alapelveinkkel, elbírálási rendszerünkkel és a támogatással kapcsolatos döntéseink hátterével. Egyben összefoglaljuk azokat az alapvető szempontokat, amelyeket minden egyes beérkező kérelem esetében megvizsgálunk.

A MOL támogatásainál kiemelten fontosnak tartja a határokon átívelő, értékteremtő, a fenntartható fejlődés elveit szem előtt tartó projektek felkarolását.

Támogatási stratégiánk alappillérei:

 • általános társadalmi érdek figyelembe vétele, melynek elvei:

rászorultság elve, tehetségek elismerésének elve, nemzeti és olajipari hagyományok ápolásának elve, „inkább csináljuk, mint beszéljünk róla” elve és a közösségek bevonásának elve

 • „érintetti”, környezeti érdek figyelembe vétele, melynek elvei:

felelős vállalat, működési területünkön élő helyi közösségek kezdeményezéseinek támogatása,  munkavállalóknak nyújtott indirekt kedvezmények,  környezetkímélés elve, környezet védelmének elve és a környezetvédelmi programok támogatásnak elve

 • üzleti érdek figyelembe vétele, melynek elvei:

termékorientáltság elve, adókedvezmények lehetséges igénybevételének elve, maximális publicitás elve, támogatási hatékonyság és fókuszálás elve, minőség és teljesítmény elismerésének elve, eredményfüggőség elve, előkészítettség elve, átláthatóság elve, bizalom és következetesség elve, „inkubátorság” (kezdő lökés) elve

Azok a támogatások élveznek előnyt döntéseik során, amelyek a pilléreket alkotó elvek közül egyszerre többnek is megfelelnek, illetve több pilléren állnak.

A MOL-csoport támogatási alapelvei

Értékeink elfogadása, elveink elsajátítása
Kiemelten fontosnak tartjuk, hogy támogatottjaink tiszteletben tartsák az általunk vallott értékeket. Ezeket az alapértékeket Etikai kódexünk tartalmazza, amely magába foglalja az emberi jogok tiszteletben tartását, a tisztességes piaci magatartás alapjait, valamint a korrupció és a hátrányos megkülönböztetés elutasítását. A kódexben foglaltak érvényesek minden velünk kapcsolatban álló személyre, vállalatra és szervezetre.

Pozitív társadalmi hatás
Kiemelten fontosnak tartjuk, hogy támogatásaink a lehető legjelentősebb pozitív társadalmi hatást érjék el. Ennek érdekében, az ad hoc nyújtott támogatások helyett, nagy hangsúlyt fektetünk a strukturált, világos célokkal és tartalommal rendelkező, saját kezdeményezésű programok kialakítására. Ezen felül, figyelembe véve vállalatunk tevékenységét, kiválasztottuk azokat a területeket, melyeket előnyben részesítünk mind a szponzoráció, mind pedig a mecenatúra területén. Következésképpen kiemelten kezeljük általában véve a gyermekek, a tehetségek, a rászorulók és a helyi közösségek támogatását, az egészségügy, a kultúra, a sport és a tevékenységükhöz kapcsolódó szakmai területek, továbbá a környezetvédelem terén.

Következetes szakmaiság
A hitelesség, megbízhatóság és függetlenség elvének megfelelően, a legszigorúbb etikai normák mentén kezeljük támogatási tevékenységünket. Döntéseinket előre meghatározott szakmai, stratégiai és etikai szempontok alapján hozzuk meg, a társadalmi befektetések programjait pedig független szakmai bizottságok segítik.

Átláthatóság, bizalom és következetesség
Alapelveink nemzetközi szinten, a MOL-csoport teljes működési területén érvényesek, azok betartását minden tagvállalattól és alkalmazottól elvárjuk. Támogatási tevékenységünkkel kapcsolatban is fontosnak tartjuk a hiteles tájékoztatást, teljesítményünkről rendszeresen beszámolunk kiadványainkban és az interneten. Kizárólag rendezett hátterű, transzparens programokat támogatunk, hiszen mi is ugyanerre az átláthatóságra törekszünk az üzleti életben.
Hitelességünk megőrzése érdekében átlátható, szabályozott támogatási rendszert alakítottunk ki, folyamatainkban előre meghatározott elveket és lépéseket követünk. A kölcsönös bizalom alapvető elve alapján működünk együtt a támogatási programjainkban részt vevő minden partnerünkkel – ugyanígy azonban, a bizalommal való visszaélést a további együttműködést kizáró oknak tekintjük.

Együtt többek vagyunk

Társaságunk nem a megszokott utat követi támogatási tevékenységével. A fenntarthatóság elve alapján, olyan rendszereket és programokat támogatunk, melyek tevékenysége messze túlmutat egy egyszerű pénzügyi tranzakción. 

A fenntartható fejlődés elveinek integrációja
A fenntartható fejlődés elvei és ezeknek a vállalat napi működésébe történő integrációja üzleti stratégiánk szerves részét képezi. A MOL elkötelezett aziránt, hogy hozzájáruljon a fenntartható fejlődés megvalósításához. Az ezzel kapcsolatos elveket a támogatási tevékenységünkre is kiterjesztettük. Következésképpen törekszünk arra, hogy programjaink a lehető legnagyobb mértékben figyelembe vegyék, integrálják a gazdasági, társadalmi és környezetvédelmi megfontolásokat.

A környezettudatosság erősítése

Felelős vállalatként különös gondot fordítunk környezetünkre, így támogatjuk azokat a kezdeményezéseket, melyek a környezettudatosság szellemében születnek, és a hatékony energiafelhasználást, a környezet kímélését és védelmét tartják szem előtt.

Határokon átívelő
Nemzetközi cégcsoportként támogatási tevékenységünk minden olyan országra kiterjed, ahol munkáltatóként is jelen vagyunk. Tevékenységünk alapvetően csoportszintű, azaz stratégiánk és terveink a teljes MOL-csoport figyelembe vételével kerülnek kialakításra. Ezért a helyi szintű támogatások jellege és nagysága függ egyrészt a tervekben és a stratégiában meghatározott céloktól, valamint az adott országokban végzett tevékenységektől, a helyi lehetőségektől és a vállalat bevételétől is.

Hozzáadott érték
Elkötelezettségünknek megfelelően vállalati adományozásunkat alapvető értékeinkkel és üzleti stratégiánkkal összhangban alakítjuk ki úgy, hogy azok értéket teremtsenek mind a társadalom, mind a vállalat számára.

Általános társadalmi érdek
A MOL működése nem független a társadalom működésétől. Tevékenységünket ezért úgy alakítjuk, hogy lehetőségeinkhez mérten a leginkább megfeleljünk a társadalmi igényeknek termékeink minőségével, az energiaellátás biztonságának megőrzésévvel, szolgáltatásaink kiemelkedő színvonalával és társadalmi tevékenységünkkel, szerepvállalásunkkal is.

Értékteremtés
Előnyben részesítjük azokat az együttműködéseket, amelyeknél a támogatás láncreakciószerűen értéket generál, azaz további támogatásokat, pénzeszközöket von be egy jó ügy érdekében. Törekszünk rá, hogy minden egyes, a vállalat által támogatásba befektetett forint további 4 forint értéket teremtsen a társadalom számára. (A Zöld Övezet Program esetében az 1 Ft-os MOL támogatás 4 Ft-ot generál, ami egyéb pénzügyi adományból és önkéntes munkából keletkező érték.)

Egyenlőség, nyílt verseny
Törekszünk arra, hogy ahol lehet, pályázatok keretében válasszuk ki a támogatandó programokat, szakmai zsűri véleménye alapján. (pl. Zöldövezet pályázat)

Rászorultság elve
Karitatív szervezetekkel való együttműködésünk segítségével a leginkább rászorulókhoz juttatjuk el támogatásunkat. Támogatási politikája alapján a MOL nem támogat közvetlenül magánszemélyeket. A hozzánk beérkező kérelmeket továbbítjuk a velünk kapcsolatban álló karitatív szervezeteknek és a nekik nyújtott támogatásunk keretében, szakmai szempontok alapján ők határozzák meg a támogatásra leginkább rászorulók körét.

Tehetségek elismerése, felkarolása

A profi sportolók, művészek „üzleti alapú” támogatása mellett kiemelten fontosnak tartjuk a megfelelő utánpótlás kinevelését. Pályázatainkkal a fiatal tehetségek felfedezésére, segítésére törekszünk. A kiválasztást szakmai zsűri segíti, így garantálva, hogy valóban a legtehetségesebb és ugyanakkor legrászorultabb fiatalokhoz jusson el a pénz.

Nemzeti és energetikai hagyományok ápolása
A működési területünk minden országában a helyi nemzeti, csoportszinten az olajipari hagyományok ápolását támogatjuk.

"Inkább csináljuk, mint beszéljünk róla"
Inkább támogatunk cselekvő programokat, mint olyan konferenciákat, amelyeken arról beszélünk, mit kellene tenni. A konferenciák támogatásának aránya a cselekvő programokhoz képest azok legfeljebb 20%-a lehet.

Közösségek bevonása

Egyrészt támogatjuk azokat a kezdeményezéseket, amelyek a közösségek aktív közreműködését igénylik, másrészt pályázati döntéseinknél szakmai zsűri bevonásával biztosítjuk a közösségi érdekek érvényesülését.

Felelős vállalat

Tevékenységünket úgy végezzük, hogy lehetőségeinkhez mérten a leginkább megfeleljünk a társadalmi igényeknek. Azon túl, hogy a társadalom szerves részeként szem előtt tartjuk az általános össztársadalmi érdekeket, a közvetlen környezetünk iránt is különösen nagy felelősséggel tartozunk, kiemelten kezelünk minden olyan támogatást, amely a MOL-csoport mindennapi tevékenységével, életével kapcsolatos.

A működési területünkön élő helyi közösségek kezdeményezéseinek támogatása

Támogatásaink odaítélésekor kiemelt figyelmet fordítunk azokra, akik a MOL-csoport tevékenységi területén (ahol a MOL-csoportnak székhelye, üzeme, vagy egyéb érdekeltsége van) élnek.

Munkavállalóknak nyújtott indirekt kedvezmények

Előnyt jelentenek a támogatás elnyerésénél az olyan sport, kulturális vagy egyéb programok, amelyek részvételi lehetőséget, színvonalas időtöltést biztosítanak munkavállalóink számára, pl. kedvezményes jegyvásárlás vagy egyéb formájában.

Inkubátor hatás, a „kezdő lökés”
Különösen fontosnak tartjuk azoknak a projekteknek, kezdeményezéseknek a segítését, amelyeknél csak a beindítás igényel támogatást, utána a program sikere maga teremti meg tovább élésének feltételeit.

A minőség és a teljesítmény elismerése
Ahogy termékeink a minőséget képviselik az üzleti életben, úgy igyekszünk felkarolni a hasonló szellemiséget (minőséget) jelképező projekteket vagy személyeket az élet más területén is. A MOL önerőből vált állami vállalatból nemzetközi tőzsdei céggé, ezért kiemelten fontosnak tartjuk mindazok támogatását, akik: tehetséggel, kitartással dolgoznak azon, hogy páratlan sikereket érjenek el. („életpálya-hasonlóság”)

Maximális nyilvánosság

Törekszünk a komoly pozitív társadalmi visszhangot kiváltó, illetve széles tömegeket elérő együttműködések kiválasztására. Igyekszünk a kizárólagos-, fő-, illetve névadó szponzori cím elérésére, valamint rangos társszponzorokkal (de nem versenytársakkal) történő együttműködésre.

Támogatottjainkkal szembeni elvárás
Eredményorientált vállalatként támogatott versenyzőinktől és élsportolóinktól is maximális teljesítményt várunk el, természetesen az adott sportág sajátosságainak megfelelően. Sportolóinkat eredményfüggő szponzorációval sarkalljuk a minél nagyobb teljesítményre. A jobb eredmény nagyobb publicitást jelent, ami alátámasztja az eredménnyel egyenes arányban emelkedő szponzoráció értékét. Az elvárható eredmény elmaradása esetén viszont a szponzorációs díj egy része nem kerül kifizetésre, hiszen a teljesítmény reklámellenértéke is alacsonyabb.

Csak sikeres vállalkozásként vagyunk képesek segítséget nyújtani másoknak
Társaságunk nem csupán mint munkáltató, adófizető vagy beruházó járul hozzá az ország fejlődéséhez, hanem támogatási tevékenységével is. Azonban ennek a tevékenységnek a fenntartásához és szélesítéséhez elengedhetetlenül szükséges az, hogy cégünk nyereséges legyen. A vállalat vezetése ezért úgy döntött, hogy a MOL-csoport az adott évet megelőző három év nettó üzleti eredmény átlagának 1%-át költi ilyen irányú tevékenységre.

Hatékonyság

Arra törekszünk, hogy inkább kevesebb jelentős, mint sok kicsi támogatásunk legyen, hiszen erőforrásainkat így tudjuk a leginkább a támogatásra koncentrálni. A minél nagyobb hatékonyság érdekében tervünket, megvalósult és potenciális projektjeinket évente felülvizsgáljuk, kiértékeljük.

Tevékenység orientáltság
Előnyben részesítjük azokat a támogatásokat, melyeket részben vagy egészben termékben – azaz üzemanyag vagy vásárlási utalvány kártyában – tudunk fizetni.

Adókedvezmény lehetséges igénybevétele
Előnyben részesítjük azokat a támogatásokat, melyek adókedvezményt biztosítanak számunkra, így gazdasági mérlegünket nem rontják.

Előkészítettség

A döntések meghozatalához és a szinergiák feltárásához kellő idő szükséges, így csak olyan kéréseket bírálunk el, amelyek az indításuk előtt legalább 3 hónappal beérkeznek hozzánk.

Összeférhetetlenség elkerülése
Támogatási politikánk alapján nincs lehetőség részvényes vagy munkavállaló közvetlen anyagi támogatására.

Vallás- és politikamentesség, etikusság
Nem támogatunk vallási szervezeteket, politikai célokat és pártokat, kormányzati szervezeteket, továbbá olyan társaságokat és rendezvényeket, amelyek sértik az emberi jogokat, a közjót, a közerkölcsöt, a jó ízlést, vagy bármilyen jellegű diszkriminatív véleményt képviselnek.

 

×
{{-- content goes here from dom --}}
A Weboldalon használt sütik beállítása

Ezzel a beállítással engedélyezed:

 • Munkamenet sütik
 • Használatot elősegítő sütik

Ezzel a beállítással NEM engedélyezed:

 • Érdeklődési körödnek megfelelő hirdetések (remarketing) megjelenítése a weboldalon kívül (pl. közösségi média)
 • A MOL Nyrt. weboldalain mért oldal-használat elemzések, aktivitások felhasználása annak érdekében, hogy személyre szóló ajánlatokkal kereshessünk meg a megadott elérhetőségeiden (amennyiben megadtál ilyen elérhetőséget pl. regisztráció során)

Ezzel a beállítással engedélyezed:

 • Munkamenet sütik
 • Használatot elősegítő sütik
 • Statisztikai célú webanalitikai mérések
 • Érdeklődési körödnek megfelelő hirdetések (remarketing) megjelenítése a weboldalon kívül (pl. közösségi média)

Ezzel a beállítással NEM engedélyezed:

 • A MOL Nyrt. weboldalain mért oldal-használat elemzések, aktivitások felhasználása annak érdekében, hogy személyre szóló ajánlatokkal kereshessünk meg a megadott elérhetőségeiden (amennyiben megadtál ilyen elérhetőséget pl. regisztráció során)

Ezzel a beállítással engedélyezed:

 • Munkamenet sütik
 • Használatot elősegítő sütik
 • Statisztikai célú webanalitikai mérések
 • Érdeklődési körödnek megfelelő hirdetések (remarketing) megjelenítése a weboldalon kívül (pl. közösségi média)
 • A MOL Nyrt. weboldalain mért oldal-használat elemzések, aktivitások felhasználása annak érdekében, hogy személyre szóló ajánlatokkal kereshessünk meg a megadott elérhetőségeiden (amennyiben megadtál ilyen elérhetőséget pl. regisztráció során)

Süti tájékoztató

Your browser is out of date!

Update your browser to view this website correctly. Update my browser now

×